48 MIĘDZYNARODOWE GRAND PRIX MAŁOPOLSKI, 21.10.2023
V KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK

1. Cel rozgrywek
Rozgrywki „Grand Prix” mają służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w Małopolsce.
Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego.

2. Termin i miejsce rozgrywek
21.10.2023r.
Hala Sportowa w Mokrzyskach przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki,
ul. Wiślana 47, 32-800 Mokrzyska k/Brzeska

3. Kierownictwo zawodów
Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje Małopolski Związek Bokserski

4. Uczestnictwo
Prawo startu mają tylko zawodnicy posiadający aktualną licencję PZB:
U-12: 2011 rok
Młodzik: 2010 - 2009 rok.
Kadet: 2008 - 2007 rok.
Junior: 2006 - 2005 rok.
Senior: 2004 rok i starsi
Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
Do zawodów dopuszcza się zawodników niestowarzyszonych.
W zawodach mają prawo startu zawodnicy zagraniczni.

5. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy, prowadzone w cyklu 5 zawodów MGPM.
Maksymalna ilość walk podczas jednego cyklu MGPM – 50,
Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB
Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju.
Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.
Kolejność walk zgodny z kategorią wiekową i wagową – nie będzie przesuwania walk.
Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy MZB.
Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

6. Sposób zgłaszania zawodników
Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną pod adresem:
https://fighterchamp.pl/
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.
Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, nr licencji, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk. Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim w/w danymi.
Zgłoszenia będą przyjmowane do każdego MGPM oddzielnie w terminie do:
17.10.2023 MOKRZYSKA k/Brzeska
Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
Lista zawodników zakwalifikowanych do danego cyklu MGPM będzie ogłaszana na Facebooku MZB lub stronie Małopolskiego Związku Bokserskiego www.mzb.info
Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby starać się ograniczyć koszty przywożonych zawodników później nie walczących z powodu braku rywala.
Trenerzy uczestniczący w cyklu zawodów MGPM muszą koniecznie okazać uprawnienia instruktora lub trenera boksu.

7. Punktacja rozgrywek.
W każdej kategorii wagowej ocenia się zawodników wg. następującego klucza: 3 pkt. – zwycięzca walki  1 pkt. – przegrany
Zawodnik musi stoczyć 4 walki w jednej kategorii wagowej, aby być klasyfikowanym w generalnej punktacji.
Zawodnik może podczas całego cyklu zdobywać punkty w dwóch kategoriach wagowych (nie dotyczy młodzików i kadetów). Zawodnik zostanie sklasyfikowany w wadze w której więcej razy wystąpił.
Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wagowych w klasyfikacji generalnej.
W przypadku równej ilości walk decyduje bezpośrednie spotkanie między zawodnikami, a w następnej ilość startów w cyklu MGPM 2023.
Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty wszystkich zawodników startujących z danego Klubu.
Jeżeli w trakcie rozgrywek zawodnik zmienił barwy klubowe / studia stacjonarne/, punkty zdobyte przez tego zawodnika liczy się oddzielnie dla tych klubów, w których zawodnik je zdobywał.
Zawodnik zdobywa punkty dla klubu zgodnie z wpisem przynależności klubowej w książeczce sportowej.
Podczas cyklu MGPM nie będą mogły odbywać się walki tzw. „sparingowe” – między zawodnikami tego samego klubu. Wyjątek stanowi wyłonienie zwycięzcy całego cyklu MGPM.

8. Opłaty startowe:
U-12: 20 zł
Młodzicy: 20 zł,
Kadeci: 30 zł,
Juniorzy: 40 zł,
Seniorzy: 50 zł,
Niezrzeszeni 150 zł
Opłata jest pobierana za każdego zawodnika podczas oficjalnej wagi.

9. Nagrody:
Podczas każdego MGPM 2023:
Zawodnicy otrzymują dyplom,
W każdej kategorii wiekowej jest puchar dla najlepszego zawodnika zawodów
Po zakończeniu 5 edycji MGPM 2023 Zawodnicy otrzymują (minimum 4 edycje):
Za zdobycie 1 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom i puchar
Za zdobycie 2 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
Za zdobycie 3 miejsca zawodnik otrzymuje brązowy medal i dyplom
W każdej kategorii wiekowej puchar dla najlepszego zawodnika
Za zdobycie 1 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
Za zdobycie 2 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
Za zdobycie 3 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar

10. Postanowienia końcowe.
Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
W sprawie od wołań i protestów obowiązuje  Regulamin Sportowy PZB i MZB.

11. Program zawodów.
8.00 – 9.00 waga i badanie,
10.30 – 11.00 konferencja techniczna,
12.00 – walki.

Ze sportowym pozdrowieniem
ZARZĄD MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO