Regulamin

 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

  Administrator
  podmiot zarządzający stroną internetową fighterchamp.pl, świadczący Usługi za pośrednictwem Serwisu internetowego.
  Formularz rejestracyjny
  formularz umożliwiający zarejestrowanie się do Serwisu internetowego, dostępny pod adresem fighterchamp.pl/rejestracja.
  Konto
  indywidualnie oznaczone konto Użytkownika, utworzone za pomocą Formularza rejestracyjnego, do którego dostęp posiada Użytkownik po uprzednim zalogowaniu tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła lub zalogowaniu za pośrednictwem konta na portalu facebook.com. Użytkownik każdorazowo po zalogowaniu do Konta może dokonać modyfikacji podanych danych.
  Organizator
  osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa nadają zdolność do czynności prawnych, w pełni odpowiedzialna za organizację oraz przebieg Turnieju.
  Regulamin
  dokument określający warunki korzystania z Serwisu internetowego, oraz prawa i obowiązki Użytkownika, Organizatora oraz Administratora, dostępny pod adresem fighterchamp.com/regulamin.
  Regulamin Turnieju
  warunki i zasady przystąpienia i zapisania się do Turnieju określone przez Organizatora, udostępnione przez Administratora w Serwisie internetowym.
  Serwis internetowy
  platforma internetowa, prowadzona za pośrednictwem strony internetowej fighterchamp.pl, umożliwiająca korzystanie z Usług świadczonych przez Administratora.
  Strony
  Administrator i Użytkownik lub Administrator i Organizator.
  Treść
  treść zamieszczana przez Użytkownika na zindywidualizowanym Koncie tj. dane osobowe, zdjęcie, grafika lub inny utwór graficzny, które są następnie wykorzystywane w celu dokonania zapisu na Turniej.
  Turniej
  wydarzenie sportowe, organizowane na warunkach i zasadach Organizatora. Informacje o trwających, zakończonych lub planowanych turniejach są dostępne pod adresem fighterchamp.pl/turnieje
  Użytkownik
  osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę od swojego przedstawiciela ustawowego, działająca we własnym imieniu, korzystająca z zasobów Serwisu internetowego, w szczególności uprawniona do zapisywania się na Turnieje organizowane przez Organizatora.
  Umowa
  umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem lub Administratorem a Organizatorem
  Usługi
  usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem, w postaci udostępnia platformy internetowej za pośrednictwem Serwisu internetowego, umożliwiającej dobrowolne zapisywanie się na Turniej organizowany przez Organizatora.
 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem fighterchamp.pl.
  2. Powyższy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016 poz. 1030 z póź. zm.).
  3. Nazwa Serwisu internetowego, jego koncepcja, wygląd, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej zgody Administratora.
  4. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  5. Administrator zastrzega prawo do ograniczenia dostępu do Usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu internetowego dla Użytkowników, którzy spełnią określone kryteria. Każdorazowo określenie kryteriów Użytkowników, które uprawnią Administratora do ograniczenia dostępu do Usługi będą zamieszczane na stronie Serwisu internetowego.
  6. Świadczenie Usługi za pośrednictwem Serwisu internetowego ma charakter nieodpłatny.
  7. Administrator zastrzega prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu internetowego w dowolnym momencie.
 3. Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego

  1. W ramach Serwisu internetowego Administrator zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. Zakres Usługi świadczonej przez Administratora obejmuje:
   1. przechowywanie Treści podanych przez Użytkownika, które zostały przypisane do jego zindywidualizowanego Konta, w szczególności imię, nazwisko, data i rok urodzenia opcjonalnie nazwę klubu;
   2. zamieszczanie informacji w Serwisie internetowym przesłanych przez Organizatora o organizacji Turnieju;
   3. umożliwienie Użytkownikom zapisania się na Turniej organizowany przez Organizatora, wykorzystując w tym celu Treści o których mowa w pkt. a).
  3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem jest zawarta w chwili utworzenia zindywidualizowanego Konta Użytkownika w Serwisie internetowym.
  4. Warunkiem skorzystania z Usługi jest dokonanie poprawnej rejestracji w Serwisie internetowym za pomocą Formularza rejestracyjnego, na skutek czego zostanie utworzone zindywidualizowane Konto Użytkownika.
  5. W celu skorzystania z Usługi wymagane jest spełnienie poniższych warunków technicznych:
   1. posiadania połączenia z siecią Internet;
   2. posiadania konta e-mail;
   3. używania przeglądarki internetowej z możliwością zapisywania plików cookies.
  6. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu internetowego.
  7. Umowa o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu internetowego zawierana jest na czas nieoznaczony.
  8. Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia, po uprzednim poinformowaniu drugiej Strony drogą elektroniczną.
  9. Administrator zobowiązuje się usunąć Konto Użytkownika, w ciągu 7 dni od dnia uzyskania informacji o rozwiązaniu Umowy przez Użytkownika, przy czym poczytuje się, że Konto jest nieaktywne od momentu poinformowania o rozwiązaniu Umowy.
  10. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu internetowego.
  11. Użytkownik w zakresie Treści zamieszczanych na Koncie:
   • zobowiązuje się do podawania danych osobowych zgodnych z prawdą, dokładnych oraz aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich;
   • oświadcza, że posiada niezbędne prawa do korzystania, używania i dysponowania ze zdjęcia, grafiki lub innego utworu graficznego zamieszczonego przez Użytkownika.
  12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe używanie swojego Konta, w szczególności za używanie go do zamieszczania treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
  13. W celu dokonania zapisu na Turniej Użytkownik dokonuje zgłoszenia za pośrednictwem Serwisu internetowego pod adresem fighterchamp.pl/turnieje, akceptując każdorazowo Regulamin Turnieju.
  14. Administrator zastrzega prawo do odmowy zapisu lub wykreślenia zapisanego Użytkownika z Turnieju za pośrednictwem Serwisu internetowego, jeżeli uzyska od Organizatora informację, że dane personalne podane przez Użytkownika nie są prawdziwe lub naruszają prawa osób trzecich.
  15. W celu zamieszczenia informacji o Turnieju w Serwisie internetowym Organizator kontaktuje się z Administratorem.
  16. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem a Organizatorem jest zawarta w momencie udostępnienia w Serwisie internetowym informacji o Turnieju organizowanym przez Organizatora.
  17. Umowa o świadczenie Usług pomiędzy Administratorem a Organizatorem jest zawarta na czas trwania Turnieju.
  18. Administrator zastrzega prawo do wcześniejszego wypowiedzenia Umowy Organizatorowi, w przypadku naruszenia Regulaminu Turnieju przez Organizatora.
  19. Administrator udostępnia Organizatorowi niezbędną Treść Kont Użytkowników, którzy zapisali się na Turniej, w szczególności dane osobowe umożliwiające weryfikację zgłoszonych Użytkowników przez Organizatora.
  20. Administrator zastrzega, że nie jest odpowiedzialny za organizację oraz przebieg Turnieju.
  21. Za wszelkie informacje dotyczące warunków i organizacji przebiegu Turnieju zamieszczone w Serwisie internetowym odpowiada Organizator.
  22. Administrator zastrzega prawo do wystąpienia przerw w świadczeniu Usług oraz funkcjonowaniu Serwisu internetowego w przypadku wystąpienia problemów technicznych.
 4. Ochrona danych osobowych oraz Polityka prywatności

  1. Dane osobowe Użytkowników zamieszczane jako Treści na zindywidualizowanym Koncie, są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z póź. zm.).
  2. Dane o których mowa w art. 4.1. tj. imię, nazwisko, data oraz rok urodzenia oraz opcjonalnie nazwa klubu, są przetwarzane w związku z organizacją oraz promocją Turnieju, w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród przez Organizatora.
  3. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu do Treści zamieszczonych na Koncie oraz ich poprawienia.
  4. Przesłanie Treści przez Użytkownika na Konto ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
  5. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystywanie swojego wizerunku na nośniku cyfrowym w postaci zdjęć lub filmów. Powyższe materiały wykorzystywane będą do celów szkoleniowych, promocyjnych oraz marketingowych.,
  6. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.
  7. Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych identyfikujących Użytkownika jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. policja, sąd.
  8. W przypadku korzystania z Serwisu internetowego w sposób niezgodny, naruszający obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich Administrator jest uprawniony do wykorzystania danych identyfikujących Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności.
  9. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z Usług świadczonych przez Administratora.
  10. Pliki cookies są wykorzystywane do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dostosowania Serwisu internetowego do oczekiwań i potrzeb Użytkownika, czy też tworzenie statystyk oglądalności. Warunkiem poprawnego działania plików cookies jest ich akceptacja przez Użytkownika z poziomu używanej przeglądarki internetowej.
 5. Przepisy końcowe

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
  2. Administrator zastrzega prawo do dokonania zmian w Regulaminie, o których poinformuje Użytkowników oraz Organizatorów, jeżeli zmiany nastąpiły w trakcie trwania Turnieju.. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Użytkowników oraz Organizatorów jeżeli nie wypowiedzieli Umowy wciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zmian w Regulaminie.
  3. Użytkownikowi oraz Organizatorowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji Administratorowi drogą elektroniczną. Administrator dołoży wszelkich starań aby rozpatrzeć przedmiotową reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. Decyzję w sprawie rozstrzygnięcia reklamacji Administrator prześlę drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym przez Użytkownika.
  4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  5. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.
  6. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem Serwisu internetowego oraz świadczeniem Usług przez Administratora będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Administratora.

Regulamin obowiązuje od 30.03.2017r.